//mobile menu top items clickable

Innsikt

Innsikt – Hvorfor, hva og hvordan?

Innsikt er mer verdifullt og omfatter mer enn undersøkelser og research. Innsikt er aggregert kunnskap basert på fakta og dokumentasjon. Undersøkelser er grunnmuren, oppå bygges det et hus basert på solid og godt håndverk med bruk av mange ulike verktøy. De ulike dimensjonene av innsikt er av ulik karakter:

innsikts dimensjonene

Digitale eksperter innhenter og bearbeider data basert på verktøy som er tilrettelagt for dette. Analyse av strømmedata, algoritmisk attribusjon, CRM-analyse, spesifikke dypdykk i kundedata for å avdekke Churn, ratio-optimalisering, konverteringsanalyser og bruk av metadata for å overvåke sosiale medier er alle verktøy og angrepsvinkler for å generere data som vil gi verdifull innsikt. Dette er skissert i den venstre delen av figuren over og utføres av våre egne digitale eksperter.

Den høyre delen er primærarbeidsområdet til innsiktsavdelingen i IPG Mediabrands. Dette er mer tradisjonelt undersøkelsesbasert datainnhenting og bruk av verktøy som gir grunnlag for innsikt i ulike aktuelle problemstillinger våre kunder har:

Multiclient verktøy er programvare som Kantar Gallup Pc, Nielsen Wizzad, TV og radio software som Tech Edge, Infosys og rapporteringsverktøy som setter sammen data fra ulike kilder som Tableau og Datorama. I vårt byrånettverk har vi også egne proprietære løsninger som Ripple og Moments. Alle verktøyene benyttes for å organisere og lette tilgangen til informasjon som igjen gir grunnlag for innsikt og fakta baserte konklusjoner.

Multiclient survey (undersøkelser) er data som vi har tilgang til som Forbruker & Media, Kantar Interbuss, Reklamestatistikk, Nieslens arkiv for kreativer, Statistisk sentralbyrås åpne datakilder på befolkningsstatistikk, arbeidsliv og konjunkturutvikling, SSBs Mediebarometeret og annen dokumentasjon som er relevant for ulike problemstillinger. Inkludert i disse er også flere segmenteringsmodeller som Sosioraster, Gallup Kompass, Semiometrie, og Mosaic.

Av egne proprietære løsninger her kan vi nevne Wave som er gjennomført ti ganger i nærmere 40 land for å følge utviklingen i digital adferd og publikums forhold til merkevarer og Retail Buying Study (RBS). RBS er en undersøkelse om avdekker handlevane-endringer og netthandelutvikling i et mer og mer digitalisert detaljistledd. All denne informasjonen brukes ut fra de ulike problemstillinger som skal belyses – fra situasjon til situasjon.

Økonomisk modellering og beregning av ROI / ROMI (Return on investment / Return on media investment) gjennomfører vi i tett samarbeid med kunde og med tilgang til kundens data. Vi har mediedata, trackerdata ifb. med merkevarens utvikling og kunden har salgs-, besøks- og ordredata. Kombinasjonen av dette gir mulighet til kraftfulle analyser som forteller mye om hva man får igjen for kommunikasjonsbudsjettet. Modellering gir også muligheter for å simulere ulike reklameinvesteringsstrategier slik at man kan optimalisere innsatsen og gjøre best mulig medievalg.

Tradisjonell research er skreddersøm designet etter det spesifikke behovet kunden har i en spesifikk situasjon. En tilnærming og metodevalg avtales, og et prosjekt defineres med klare budsjetter og plan for gjennomføring. Tilnærmingen kan være kvalitativ eller kvantitativ, basere seg på digital datainnsamling eller tradisjonell metode.

Kvalitativ metodetilnærming er gruppesamtaler, en til en samtaler, dybdeintervjuer og observasjoner som både utføres digitalt eller personlig. IPG Mediabrands samarbeider her med alle de anerkjente instituttene i Norge som Ipsos, Norstat, Opinion, Kantar, Respons, Yougov.

Kvantitativt metodevalg er primært e-post undersøkelser basert på landsrepresentative aksesspaneler fra instituttene. Dersom det ut fra problemstillingene kreves gjennomføres også telefonundersøkelser (for eksempel dersom utvalgsområdet er strengt geografisk avgrenset) og postalundersøkelser.

Av undersøkelser under kategorien tradisjonell research vi i IPG Mediabrands har erfaring med, er det stor variasjon. Under kategorien kommunikasjonsevaluering kan vi trekke frem reklame- og kampanjeevalueringer, effekttester og merkevaretrackere / merkevaremålinger. Det gjøres også merkestyrkemålinger. Gjennom byrånettverket har vi egne løsninger som Brand Heat, Recode og Cool Tool. Av mer adferdsbasert dokumentasjon har vi meget god erfaring med besøksanalyser (på for eksempel kjøpesentra). Vi beregner NPS (net promotor score) for kunder, foretar kundeevalueringsundersøkelser og benytter ulike statistiske teknikker som regresjon, korrespondanseanalyse og faktoranalyse om dette antas å gi grunnlag for best mulig innsikt.

IPG mediabrands innsiktsavdeling er dermed i samarbeid med våre leverandører en fullservice enhet innen data og undersøkelsesbasert dokumentasjon som gir våre kunder best mulig innsikt på aktuelle problemstillinger.